Szabályzat

Szabályzat

Az értékesítés általános elvei:

1 A megrendelések leadásának módja:
a) a http://b2b.polishtextilegroup.com/ B2B platformon keresztül
(b) telefonon
(c) elektronikus úton: e-mail
(d) faxon.
e) személyesen az Eladó telephelyén: ul. Kolejowa 9A, 27-415 Kunów

2 A megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) A vevő adatai:
– Cégnév
– Bejegyzett székhely címe
– HÉA- és REGON*-számok
– Szállítási cím**
*TIN és REGON szám – az első rendelés esetén
**Kézbesítési cím – ha eltér a cégbejegyzési címtől

(b) a szerződés mérete és a beszerzendő termék típusa
– Az áruk kereskedelmi neve
– A termék jellemzői: szín, súly, összetétel
– Megrendelendő mennyiség

c) Szállítási idő és feltételek

3. A konténermennyiségű áruk megrendeléséhez egyedi megállapodás szükséges.

Lehetőség van 3 munkanapos időtartamra lefoglalni egy adott cikket egy adott mennyiséggel. Ez az időszak 14 naptári napra meghosszabbodik, ha a foglalás a B2B platformon keresztül történik. Ezen időpont után a foglalást rendelésként kell megerősíteni, vagy törölni kell.

I. A megrendeléseket Lengyelországban és az Európai Unió országaiban végzik.

1 Az értékesítési osztály által elfogadott belföldi megrendeléseket munkanapokon 24 órán belül feldolgozzuk.
Az egyes uniós országok szállítási idejét a vevő a fül alatt ellenőrizheti:

Szállítási idő

II. Az áruszállítás részletes feltételei.

1 A megrendelt árut a következő módok bármelyikén szállíthatjuk a vevőnek:

  • futárral vagy szállítmányozó céggel
  • Az eladó saját fuvarja
  • a vevő személyes átvételével

Az Eladó szállítási feltételeiről és a szállítás időpontjáról a Vevővel egyedileg állapodnak meg.

Lehetőség van arra, hogy a megrendelt árut közvetlenül a megrendelő vagy a megrendelő által kijelölt cég vegye át. Ha ez a helyzet, kérjük, előzetesen tájékoztassa az értékesítési csapat egyik tagját.

(4) Amennyiben az áru átvételének helye nem a Vevő székhelye, a Vevő egy másik hely megjelölésével kijelenti, hogy az áru átvevője jogosult őt képviselni, mind az ebből az akcióból eredő jogok és kötelezettségek tekintetében, beleértve különösen az átvett áruért való felelősséget.

III. Az eladó logisztikai felelősségvállalása.

(1) Ha az árut külső cégen keresztül szállítják, és a vevő a szállítás során esetlegesen felmerült hibákat fedez fel, a talált hibákat a fuvarlevélen fel kell tüntetnie.

(2) Az Eladó nem felel a szállítási határidők be nem tartásáért vis maior vagy egyéb előre nem látható és rendkívüli körülmények esetén, amelyek jelentősen akadályozzák vagy megakadályozzák a szállítást. Ez különösen vonatkozik az olyan körülményekre, mint a rendkívül nehéz időjárási körülmények, tűz, víz vagy más előre nem látható események, valamint az Eladó raktárába történő szállítás késedelmei, amelyeket a tengeri szállítás elhúzódása okoz. A fenti körülmények bekövetkeztéről a Vevőt haladéktalanul értesítjük. Ezekben az esetekben a Vevő nem jogosult semmilyen kártérítési igényre az Eladóval szemben.

1 Fizetési határidő.

Az árukra vonatkozó fizetési határidőt a számla kiállításának napjától kell számítani. Az eladó minden egyes számlán feltünteti a felek által megállapított fizetési határidőt.

2 ár.

A vásárló a vásárlás napján érvényes árakon vásárol – ezeket az árakat az aktuális árlista határozza meg. Ennek feltétele a vevő és az eladó között egyedileg megállapított ár.

3. Késedelmes fizetés.

a) Ha a számlakövetelés nem került kiegyenlítésre az esedékesség időpontjáig, az Eladó jogosult a Vevőtől a mindenkori törvényes kamatlábnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot követelni.

b) A késedelmes fizetések elmaradása esetén az Eladó felfüggesztheti a folyamatban lévő megrendelések teljesítését, és a nyújtott kedvezményekre és árengedményekre vonatkozó korábbi megállapodások érvénytelenné válnak.

c) Ha a Vevő fizetési késedelembe esik, az Eladónak jogában áll követelni a sértetlen, újraértékesíthető állapotban maradt áru egészének vagy egy részének visszaszolgáltatását.

A szövetek minimális rendelési mennyisége egy gerenda. Ha különböző okok miatt egy termékből kisebb mennyiséget rendelnek, az eladónak jogában áll felárat felszámítani.

SZABADSZŐNYEGEK ELADÁSI SZABÁLYAI BEFEKTETETT MENNYISÉGEKBEN – SZALAGBÓL VÁGVA
1. 1 m-től 10 m-ig – a listaárhoz 3,00 PLN/ m-t számítunk fel.
2. 10 m felett 20 m-ig – a listaárhoz 2,50 zł/ mb hozzáadódik.
3. 20 m felett 30 m-ig – a listaárhoz 2,00 zł/ mb hozzáadódik.
4. 30 m felett – egész gerendákat értékesítünk, és ha a megrendelő a pontos metrikus méretet (a teljes gerendából történő vágás) kéri, pl. 40 mb, akkor a listaárhoz 1,50 zł/ mb-ot adunk hozzá.

A megvásárolt áruk visszaküldése az Eladóval történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges. A visszaküldött áruknak az eredeti csomagolással és címkékkel kell rendelkezniük. Ha a visszaküldés nem az eladó hibájából történik, a vevő köteles viselni a szállítási költségeket.

(1) A Vevő köteles a reklamációt a reklamációs űrlapon megtenni. Ez a nyomtatvány elérhető a weboldalon vagy az Eladó szervizében. A vásárlónak a nyomtatványhoz csatolnia kell a reklámozott árut azonosító eredeti címkéket.

(2) A vevő köteles az árut az átvételt követően azonnal megvizsgálni és ellenőrizni, hogy az megfelel-e a leadott megrendelésnek. Ennek minden esetben a megvásárolt áruk felhasználásának megkezdése előtt kell megtörténnie. Nem teljesítés esetén a Vevőnek jogában áll határidőn belül panaszt tenni az Eladónál:

  • a szállítást követő 3 munkanapon belül – a szállításkor észlelhető mennyiségi és minőségi hibák
  • a szállítástól számított 21 nap – a minőségi hibák csak az áru kibontása/kicsomagolása után válnak láthatóvá (ez az időszak az eladóval való megállapodással meghosszabbítható, ha az árut később használják fel).
  • a szállításkor fel nem ismerhető rejtett hibákat a lehető leghamarabb jelenteni kell.

(3) Az Eladó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat és a nem a weboldalon elérhető termékadatlapon vagy az Eladó szervizében található ajánlásoktól eltérő karbantartás által okozott hibákért.

(4) A hibás áruért járó kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét az Eladó által kiállított értékesítési számlán feltüntetett értéket.

5 A folyamatban lévő reklamáció kezelése nem jogosítja fel a vásárlót a megvásárolt áru kifizetésének visszatartására.

Ha az eladó a reklamációt elfogadja, az eladó köteles a hibás árut saját költségén visszavenni. Ezeket az árukat a Vevőnek az eredeti csomagolásban, olyan állapotban kell visszaküldenie, amely lehetővé teszi a szállítást és védi az esetleges sérülésektől. Ha a hibás áru hibátlan árura való cseréjére vonatkozó kérésnek helyt adnak, az Eladó vállalja, hogy a lehető leghamarabb kicseréli az árut.

6. Az eladott áruk nem képezik reklamáció vagy visszavétel tárgyát. A vásárláskor a vásárlót tájékoztatják az eladás okáról.

(7) Ha a Vevő az előírt módon és határidőn belül nem tesz panaszt, elveszíti a panaszból eredő valamennyi jogát.

1 A felhasználók személyes adatait az 1997. augusztus 29-i adatvédelmi törvénynek megfelelően kell kezelni. (Dz. U. 133. sz., 883. tétel, módosított szöveg), az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény. (A Hivatalos Lap 144. számának módosított 1204. pontja).

2 A Felhasználók személyes adatainak kezelője a vállalat. Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. székhelye Varsó, ul. Zeusa 27, 01-497 Varsó.

(3) Az Adminisztrátor megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítja a B2B Platformot és a Weboldalt használó Felhasználók személyes adatainak bizalmas kezelését és védelmét.

4 Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása:

  • a B2B Platformon található fiók fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása érdekében – az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (RODO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),
  • a tisztviselőt terhelő, különösen az adó- és számviteli jogszabályokból eredő törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében – az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség (a RODO 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja),
  • üzleti igények érvényesítése céljából – az adatkezelés jogalapja az Ön jogainak védelméhez fűződő jogos érdeke (az adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja),
  • az Adatkezelő marketingcéljaira – saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje.

5. a Felhasználók személyes adatainak a záradékban megjelölt céloktól eltérő célokra történő feldolgozása. 4 csak a Felhasználó hozzájárulásával és az említett hozzájárulásban meghatározott mértékben történhet.

(6) A személyes adatok megadása a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon önkéntes.

(7) Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak – beleértve az e-mail címét is – feldolgozásához adott hozzájárulását a következő cikkel összhangban. 7 bek. 3 RODO. A hozzájárulás visszavonása a következő címre küldött kérelemmel lehetséges: office@polishtextilegroup.com.

(8) Ön jogosult az adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére vagy törlésére. A Szerződés megszűnése a Fiók és az abban tárolt adatok törlését jelenti.